Julian Giesen/ Zirkus

Julian Giesen am Vertikaltuch (Aerial Silk)

Julian Giesen: Vertikaltuch, Schere

Julian Giesen: Vertikaltuchtrick der Diamant

Julian Giesen: Jonglage mit zwei Bällen 

Julian Giesen: Jonglage mit drei Bällen

Julian Giesen: Tellerdrehen Basics

Julian Giesen: Tellerdrehen, Wurf mit Stabdrehung

Julian Giesen: Poi Basics

Julian Giesen: Poi mit Drehung